Seznam důležitých norem a předpisů pro posuzování shody

Tento dokument slouží jako přehled nejdůležitějších norem a předpisů vztahujících se k dodávání výrobků na trh a posuzování shody.

Obecné pro všechny výrobky

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93
 • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS
 • Zákon č. 22/1997 Sb., Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 90/2016 Sb., Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 • Zákon č. 91/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2001 Sb., Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 450/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
 • ISO/IEC 17000 „Posuzování shody – Slovník a základní principy" - Norma stanovuje obecné termíny a definice vztahující se k posuzování shody
 • Normy a předpisy pro kvalifikaci postupů svařování a pájení
 • Normy a předpisy pro kvalifikaci svářečů, páječů a operátorů
 • Normy a předpisy pro NDT

Tlaková zařízení

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh
 • Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
 • EN 764 „Tlaková zařízení" - Řada norem zabývajících se obecně tlakovými zařízeními.
 • EN 13445 „Netopené tlakové nádoby" – Řada norem pro materiály, návrh, výrobu, kontrolu a zkoušení netopených tlakových nádob.
 • EN 13480 „Kovová průmyslová potrubí" – Řada norem pro materiály, návrh, výrobu, kontrolu a zkoušení kovových potrubí.
 • EN 12952 „Vodotrubné kotle a pomocná zařízení" – Řada norem zabývající se vodotrubnými kotly s objemy tlakového prostoru většími než dva litry, určenými pro výrobu páry a/nebo horké vody, s nejvyšším dovoleným tlakem (PS) vyšším než 0,5 bar a s teplotou nad 110 °C. Rovněž platí pro pomocná zařízení těchto kotlů.
 • EN 12953 „Válcové kotle" - Řada norem zabývající se válcovými kotly s objemy většími než 2 litry, k výrobě páry a/nebo k přípravě horké vody při nejvyšším dovoleném tlaku větším než 0,5 bar a s teplotou vyšší než 110 °C.
 • EN ISO 4126 „Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku" – Řada norem zabývající se bezpečnostními pojistnými zařízeními proti překročení tlaku.
 • EN 10204 „Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly" – Norma zabývající se druhy dokumentů kontroly (dříve atesty) pro kovové výrobky.
 • AD 2000-Merkblatt - Německý technický předpis pro výrobce tlakových nádob.

Jednoduché tlakové nádoby

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh
 • Nařízení vlády č. 119/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
 • EN 286 „Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík" - Řada norem zabývajících se návrhem, výrobou a kontrolou jednoduchých tlakových nádob
 • EN 10207 "Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče" - Norma stanovující technické dodací podmínky pro materiály používané pro výrobu jednoduchých tlakových nádob
 • EN 10204 „Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly" – Norma zabývající se druhy dokumentů kontroly (dříve atesty) pro kovové výrobky.

Stavební výrobky

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 • EN 1090 "Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí" - Řada norem zabývající se technickými požadavky na ocelové a hliníkové stavební konstrukce a posozováním shody těchto konstrukcí
 • EN 1856 "Komíny - Požadavky na kovové komíny" - Řada norem zabývající se technickými požadavky na kovové komíny a posuzováním shody těchto komínů
 • EN 13084 "Volně stojící komíny" - Řada norem zabývající se technickými požadavky na volně stojící komíny a posuzováním shody těchto komínů

Jiné výrobky

 • Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
 • Vyhláška č. 358/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
Čekejte prosím...
cross