akreditační značka IAF akreditační značka COS Postup certifikace systémů managementu

Certifikační proces má svá pravidla a náš akreditovaný certifikační orgán plně aplikuje požadavky norem ČSN EN ISO/IEC 17021. Před podáním žádosti a zahájením procesu certifikace je velice důležité, aby se kompetentní pracovníci organizace usilující o certifikaci seznámili s pravidly a postupy certifikačního orgánu. Předejde se tím hlavně případným nedorozuměním v případě některých nestandardních stavů v procesu certifikace (např. postupy při zjištění neshod vylučujících vydání certifikátu, podmínky platnosti certifikátu, atd.).

 • Jakmile je organizace seznámena s postupy certifikace a přesvědčena o tom, že je připravena úspěšně projít posuzováním, musí podat písemnou žádost o certifikaci. Žádosti o certifikaci jsou k dispozici zde. Naši pracovníci jsou připraveni telefonicky i emailem konzultovat případně dotazy směřující ke správnému vyplnění žádosti.
 • Po obdržení žádosti musíme žádost přezkoumat. Přezkoumává se jednak úplnost a správnost žádosti (kompletnost požadovaných informací) a dále se velmi zhruba posuzuje stupeň připravenosti organizace k posuzování.
 • Následně zpracujeme cenovou nabídku a návrh smlouvy o kontrolní činnosti, která je po vzájemném odsouhlasení podepsána oběma stranami.
 • Dále následuje domluva termínu, zpracování programu auditů, zpracování plánu auditu a provedení 1. stupně auditu. Hlavním cílem 1. stupně auditu je posoudit úroveň dokumentace, shromáždění nezbytných informací týkajících se rozsahu systému, procesů a umístění pracovišť zákazníka, vyhodnocení zda je zákazník připraven na druhý stupeň auditu. V případě, že během 1. stupně auditu jsou zjištěny závažné neshody, je třeba tyto neshody vyřešit.
 • Dále následuje domluva termínu, zpracování plánu auditu a provedení 2. stupně auditu. Cílem druhého stupně auditu je stanovit celkovou shodu systému organizace s normativními, legislativními či jinými dokumenty. Výstupem 2. stupně auditu je vždy písemné shrnutí, které je před ukončením auditu vzájemně odsouhlaseno vedoucím auditního týmu a zástupcem posuzované organizace.
 • Po úspěšném provedení 2. stupně auditu zpracujeme a nezávisle přezkoumáme zprávu z auditu. Následně k tomu určený pracovník vedení certifikačního orgánu na základě zprávy auditorů rozhodne o udělení certifikátů a dohodnutým způsobem dodáme certifikáty organizaci.
 • Je třeba si uvědomit, že doba platnosti certifikátu je 3 roky a podmínkou platnosti certifikátu je dodržování ustanovení norem a předpisů citovaných na certifikátu včetně podepsané smlouvy o kontrolní činnosti. Důležitou podmínkou platnosti certifikátu je provádění dozorových auditů s roční periodicitou.

Na obrázku je znázorněn obecný postup certifikace systému managementu.

Postup certifikace systémů managementu

Požadavky na certifikovanou organizaci

Na základě smlouvy o kontrolní činnosti se certifikovaná společnost zavazuje dodržovat následující pravidla:

 • Dodržovat příslušná ustanovení norem, podle kterých byla certifikace udělena.
 • Přijmout pro účely posuzování, dozoru, opakovaného posuzování a řešení stížností veškerá opatření nezbytná k provedení posuzování certifikačním orgánem, včetně předložení dokumentace k prostudování a přístupu do všech prostor, k záznamům (včetně zpráv o interních auditech) a k pracovníkům.
 • Prohlašovat, že je certifikován pouze v rozsahu, ve kterém mu byla udělena certifikace.
 • Nepoužívat svou certifikaci způsobem, který by mohl ohrozit pověst certifikačního orgánu a nečinit žádná vyjádření ohledně své certifikace, která by mohla být považována za zavádějící nebo neoprávněná.
 • Při pozastavení nebo odnětí certifikace přestat používat veškerý propagační materiál obsahující jakýkoli odkaz na certifikaci a vrátil veškeré certifikační dokumenty (certifikáty), které si certifikační orgán vyžádá.
 • Využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že je ve shodě se specifikovanými normami nebo jinými normativními dokumenty, a nepoužívat svou certifikaci způsobem naznačujícím, že konkrétní výrobek nebo služba jsou schváleny certifikačním orgánem.
 • Zajistit, aby žádný certifikační dokument, značka nebo jakákoliv jejich část nebyly používány zavádějícím způsobem.
 • Vést a na požádání předat certifikačnímu orgánu záznamy o všech stížnostech na certifikovaný subjekt a nápravných opatřeních přijatých v souladu s požadavky certifikačních norem a jiných normativních dokumentů.
 • V době platnosti certifikátu bezodkladně informovat certifikační orgán o všech zamýšlených změnách, které mohou mít vliv na platnost certifikátu.
Čekejte prosím...
cross