akreditační značka COVCertifikační značka ISO 3834Certifikace procesu svařování podle ISO 3834

ISO 3834Svařování je obecně proces, u něhož nelze shodu výsledného výstupu snadno a ekonomicky validovat a označuje se jako „zvláštní proces“. Tavné svařování kovů je široce užíváno při výrobě mnoha výrobků a v řadě organizací zaujímá jako proces ve výrobě klíčové postavení. Je tedy vcelku logické, že vznikl požadavek na sestavení jakési „kuchařky“ ve stylu ISO 9001, ale určené přímo pro proces svařování. Takovou kuchařkou je řada norem ISO 3834, které se zabývají požadavky na jakost při tavném svařování kovů. Normy ISO 3834 stanovují vhodné požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, mohou však být převzaty i pro jiné než tavné metody svařování.

Posuzování a certifikace procesu svařování provádíme na základě akreditace udělené ČIA. Toto oprávnění naleznete zde . Průběh certifikace výrobců je popsán zde. Pro naše certifikované zákazníky přináší certifikace procesu svařování vysokou přidanou hodnotu, protože poskytuje osvědčení o tom, že dodává svařované výrobky splňující očekávání jejich zákazníků a je v souladu s příslušnými požadavky technických norem. Certifikace je tedy vhodná pro všechny, kteří chtějí prokázat, že vyrábějí svařence splňující vysoké požadavky na kvalitu.

Příprava na certifikaci a výběr části ISO 3834-2

Řada norem ISO 3834 má šest částí. První část se zabývá volbou části 2, 3 nebo 4 pro zavedení systému. Části 2, 3 a 4 obsahují konkrétní požadavky na proces svařování od nejpřísnějších v části 2 až po nejzákladnější v části 4. Část 5 obsahuje seznam norem, kterými je třeba se řídit pro dosažení shody s příslušnou částí ISO 3834. Část 6 obsahuje návod na zavedení normy ISO 3834 do firmy. Před zahájením procesu zavedení systému ISO 3834 je třeba dobře zvážit požadavky a možnosti firmy a zvolit požadovanou část ISO 3834-2, 3, nebo 4. Výrobce splňující požadavky ISO 3834 část 2 splňuje zároveň požadavky části 3 a 4. Výrobce splňující požadavky ISO 3834 část 3 splňuje zároveň požadavky části 4. Přehled norem řady ISO 3834:

  • ISO 3834-1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost
  • ISO 3834-2: Vyšší požadavky na jakost
  • ISO 3834-3: Standardní požadavky na jakost
  • ISO 3834-4: Základní požadavky na jakost
  • ISO 3834-5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834- 4
  • CEN ISO/TR 3834-6: Návod k zavedení ISO 3834

Požadavky na výrobce podle ISO 3834 a vazba na ISO 9001

Není to nezbytně nutné, ale kteroukoliv část ISO 3834 je doporučeno zavádět do praxe v kombinaci s ISO 9001, pro dosažení optimálních výsledků procesu svařování a celého systému managementu kvality. Požadavky norem ISO 3834‑2,3,4 jsou v každé části definovány v 18 kapitolách. V následujícím seznamu je velice zkráceně popsán obsah jednotlivých kapitol podle čísla kapitoly v normě.

kap. 5.        Přezkoumání požadavků a technických podkladů stanovuje požadavky na proces přezkoumání požadavků zákazníka před tím, než výrobce přijme závazek dodat svařovanou konstrukci. Je důležité, aby měl výrobce tento postup popsán včetně účasti svářečského dozoru na přezkoumání

kap. 6.        Subdodávky stanovuje požadavky na výrobce pro případ, kdy některé činnosti jsou zajišťovány subdodavatelsky (typicky NDT, tepelné zpracování, dodávky částí svařenců).

kap. 7.        Svářečský personál stanovuje požadavky na pracovníky ve svařování. Jedná se o pracovníky svářečského dozoru, svářeče a operátory. Svářečský dozor musí být kvalifikován, standardem jsou dnes kvalifikace IWE (mezinárodní svářečský inženýr), IWT (mezinárodní svářečský technolog) a IWS (mezinárodní svářečský praktik). Svářeči a operátoři musí být kvalifikováni podle evropských norem, jejich seznam je v normě ISO 3834‑5.

kap. 8.        Personál pro kontrolu a zkoušení stanovuje požadavky na personál, který provádí kontrolu a zkoušení. NDT pracovníci musí být kvalifikováni podle ISO 9712.

kap. 9.        Zařízení stanovuje požadavky na zařízení pro svařování a jeho podporu (svařovací zdroje, sušící pece, přípravky, manipulační zařízení, NDT zařízení, …). Výrobce musí mít zaveden systém evidence a údržby zařízení.

kap. 10.    Svářečské a související činnosti stanovuje požadavky na plánování výroby, postupy svařování WPS, kvalifikaci postupů svařování WPQR, pracovní návodky a řízení dokumentace.

kap. 11.    Svařovací/přídavné materiály stanovuje požadavky na nakládání s přídavnými materiály pro svařování.

kap. 12.    Skladování základních materiálů stanovuje požadavky na skladování a identifikaci základních materiálů

kap. 13.    Tepelné zpracování po svařování stanovuje požadavky na proces tepelného zpracování po svařování (převážně různé typy žíhání). Je třeba se řídit normou ISO 17663 „Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy“.

kap. 14.    Kontrola a zkoušení stanovuje požadavky na kontrolu a zkoušení před, během a po svařování. Požaduje rovněž jednoznačnou identifikaci stavu zkoušení (např. v průvodce výrobku).

kap. 15.    Neshoda a opatření k nápravě stanovuje požadavky na systém řízení neshod a případné opravy

kap. 16.    Kalibrace a validace měřících a zkušebních zařízení stanovuje požadavky na kontrolu, kalibraci a validaci zařízení použitých k posuzování jakosti konstrukce.

kap. 17.    Identifikace a sledovatelnost stanovuje požadavky na identifikaci a sledovatelnost. Požadována je identifikace a sledovatelnost výrobních plánů, průvodek, umístění svarů na konstrukci, postupů svařování, svářečů a operátorů, materiálů, NDT postupů, NDT pracovníků, míst oprav a další.

kap. 18.    Záznamy o jakosti stanovuje požadavky na dokumenty ke svařované konstrukci. Záznamy musí být uchovány minimálně po dobu pěti let.

V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny požadavky na výrobce podle příslušné části ISO 3834. Dále je vidět spojitost mezi ISO 3834 a ISO 9001 na základě článků obou norem.

ISO 9001

čl.

ISO 3834-2

čl.

Kritérium

ISO 3834-2

ISO 3834-3

ISO 3834-4

8.2

5.2

Přezkoumání požadavků

Vyžaduje se přezkoumání

Je vyžadován záznam

Může být vyžadován záznam

Není vyžadován záznam

8.2

5.3

Přezkoumání technických podkladů

Vyžaduje se přezkoumání

Je vyžadován záznam

Může být vyžadován záznam

Není vyžadován záznam

8.4

6

Smluvní subdodávky

Smluvní subdodavatel musí pracovat na základě objednávky a v rámci odpovědnosti výrobce. Konečná odpovědnost za jakost zůstává na výrobci.

7.1, 7.2

7.2

Svářeči a operátoři

Je vyžadována kvalifikace

7.1, 7.2

7.3

Svářečský dozor

Je vyžadován

Žádné zvláštní požadavky

7.1, 7.2

8

Personál pro kontrolu a zkoušení

Je vyžadována kvalifikace

7.1

9.1

Výrobní a zkušební zařízení

Vhodné a k dispozici podle potřeby, pro přípravu, provedení operací, zkoušení, dopravu, manipulaci a zvedání spolu se zařízením pro zajištění bezpečnosti práce a ochrannými oděvy

7.1

9.5

Údržba zařízení

Údržba zařízení je vyžadována

Žádné zvláštní požadavky

Jsou vyžadovány dokumentované postupy a záznamy

Jsou doporučeny záznamy

7.1

9.2

Popis zařízení

Je vyžadován seznam

Žádné zvláštní požadavky

8.1

10.1

Plánování výroby

Je vyžadováno

Žádné zvláštní požadavky

Jsou vyžadovány dokumentované postupy a záznamy

Jsou doporučeny dokumentované postupy a záznamy

8.5

10.2

Specifikace postupů svařování

Je vyžadována

Žádné zvláštní požadavky

8.5

10.3

Kvalifikace postupů svařování

Je vyžadována

Žádné zvláštní požadavky

8.5

11.2

Zkoušení dávek svařovacích materiálů

Pokud je vyžadováno

Žádné zvláštní požadavky

8.5

11.3

Skladování a manipulace se svařovacími/přídavnými materiály

Je vyžadován zpracovaný postup podle doporučení dodavatele svařovacího/přídavného materiálu

Provádět podle doporučení dodavatele

8.5

12

Skladování základních materiálů

Je vyžadována ochrana před vlivem okolního prostředí. Během skladování musí být zachována identifikace.

Žádné zvláštní požadavky

8.5

13

Tepelné zpracování po svařování

Potvrzení, že byly splněny požadavky výrobkové normy nebo specifikací

Žádné zvláštní požadavky

Jsou vyžadovány postupy, záznam a sledovatelnost záznamu k výrobku

Jsou vyžadovány postupy a záznamy

8.5, 8.6

14

Kontrola a zkoušení před, během a po svařování

Je vyžadováno

Pokud je vyžadováno

8.7

15

Neshody a opatření k nápravě

Musí být zavedeno řízení neshod. Jsou vyžadovány postupy pro opravy a/nebo odstranění vad

Musí být zavedeno řízení neshod

7.1

16

Kalibrace nebo validace měřicích, kontrolních a zkušebních zařízení

Je vyžadována

Pokud je vyžadována

Žádné zvláštní požadavky

8.5

17

Identifikace v průběhu procesu svařování

Pokud je vyžadována

Žádné zvláštní požadavky

8.5

17

Sledovatelnost

Pokud je vyžadována

Žádné zvláštní požadavky

7.5

18

Záznamy o jakosti

Pokud jsou vyžadovány

Čekejte prosím...
cross