akreditační značka COVCertifikační značka EN 15085-2Posuzování a certifikace procesu lepení

Lepení je jedním z nejdůležitějších procesů spojování materiálů, který se využívá v mnoha odvětvích průmyslu. Velmi často je tato technologie používána v automobilovém, železničním a leteckém průmyslu. Posuzování a certifikaci firem podle norem DIN 6701, DIN 2304 a EN 17460 provádíme na základě akreditace udělené ČIA, oprávnění naleznete zde. Průběh certifkace výrobců je popsán zde.

Certifikace procesu lepení podle DIN 6701-2

Řada norem DIN 6701 se používá v železničním průmyslu a platí pro lepení kolejových vozidel a jejich částí. Tato řada norem stanovuje certifikační a jakostní požadavky na výrobce, kteří provádějí lepení při výrobě nových železničních kolejových vozidel nebo jejich dílů a při jejich opravách. Proces certifikace a požadavky na výrobce jsou dále upřesněny v dokumentu "A-Z - Sammlung des Arbeitskreises Kleben DIN 6701". Norma DIN 6701 má tři části (čast 1 byla zrušena a nahrazena částmi 2 a 3):

 • Část 2 - Kvalifikace a certifikace výrobců
 • Část 3 - Konstrukční návrh a ověřování lepených spojů kolejových vozidel
 • Část 4 - Řízení výroby a zajištění kvality

Třída bezpečnosti lepeného spoje

Normy DIN 6701 poskytují provázanost mezi požadavky stanovenými při konstrukci, dosažením odpovídající jakosti lepených spojů při výrobě a prokázání požadované jakosti při kontrole. Tato provázanost je dosahována stanovením třídy bezpečnosti každého lepeného spoje už ve fázi konstrukčního návrhu. Třídy bezpečnosti jsou v DIN 6701-3 definovány následovně:

TřídaPožadavky na bezpečnostPopis
A1 Lepené spoje kolejových vozidel a jejich částí s vysokými požadavky na bezpčnost Selhání lepeného spoje povede k nevyhnutelnému ohrožení života nebo zdraví nebo bude představovat ohrožení bezpečného provozu kolejového vozidla.
A2 Lepené spoje kolejových vozidel a jejich částí se středními požadavky na bezpčnost Selhání lepeného spoje může vést k ohrožení bezpečného provozu kolejového vozidla se zraněním osob nebo k ohrožení funkce vozidla jako celku.
A3 Lepené spoje kolejových vozidel a jejich částí s nízkými požadavky na bezpčnost Selhání lepeného spoje ovlivní nanejvýš pohodlí, jakékoli zranění osob je nepravděpodobné.
Z Lepené spoje kolejových vozidel a jejich částí bez požadavků na bezpečnost Selhání lepeného spoje nepovede ke zranění osob ani nepříznivě neovlivní bezpečný provoz vozidla.

Činnosti v procesu lepení

Normy DIN 6701 definují několik činností v procesu lepení. Mnoho výrobců má zavedeny jen některé z těchto činností a ostatní činnosti neprovádí. Tyto činnosti jsou v normě DIN 6701-2 definovány následovně:

ČinnostPopis
Konstrukční návrh Stanovení požadavků, stanovení geometrického tvaru, volba materiálů a lepícího systému, výpočet a ověřování návrhu lepeného spoje

Plánování procesů

Stanovení pracovních pokynů, stanovení pokynů k opravám, specifikace vybavení dílny, specifikace infrastruktury a výrobního prostředí, návrh procesu lepení. Návrh, testování a posouzení předvýrobních zkoušek lepených spojů
Výroba Výroba lepených spojů

Opravy

Provádění lepicích prací na základě stanovených pokynů k opravě pro účely obnovení požadovaného stavu lepeného spoje

Nákup a prodej

Nákup a prodej lepených dílů kolejových vozidel

Montáž

Montáž lepených komponentů dodávaných subdodavateli

Subdodávky

Využití externího poskytovatele služeb, který odborně a ve vhodných prostorách provádí lepicí práce na kolejových vozidlech a jejich dílech.

Koordinace a dozor lepení

Výrobce musí zajistit, aby koordinátoři lepení mohli bez výhrad přijímat své úkoly a povinnosti a mohli vydávat pokyny a provádět technická rozhodnutí související s lepením nezávisle na výrobním úseku. Dozor lepení by měl být přímo zaměstnán výrobcem, v případě externího dozoru lepení musí být splněny požadavky uvedené dále v tomto článku. Výrobce musí zdokumentovat odpovědnosti, kompetence a vztahy v rámci organizace pro veškerý personál manažerských, projekčních, výrobních nebo inspekčních prací, které ovlivňují kvalitu lepení.

Požadavky na personál

Výrobce musí mít dostatek kvalifikovaných pracovníků pro návrh, provádění a dohled nad procesem lepení jako celku v souladu se stanovenými požadavky:

ÚroveňPožadovaná kvalifikace
1

Dozor - komplexní technické znalosti procesu lepení, EAE (Evropský inženýr lepení)

2 Dozor - specifické technické znalosti procesu lepení, EAS (Evropský specialista lepení)
3 Lepič - kvalifikované dovednosti v lepení, EAB (Evropský lepič)

 Požadavky na dozor lepení

V závislosti na bezpečnostní třídě lepeného spoje a dozorované činnosti v procesu musí mít výrobce dostatečně kvalifikovaný personál. Minimální požadavky na úroveň kvalifikace odpovědného dozoru lepení a jeho zástupce jsou podle DIN 6701-2 následující:

Třída / procesA1A2A3
Konstrukční návrh a plánování procesů 1 / 1a 2 / 2a 2d / 2a
Výroba 2b / 2c 2 / 2c 2d / 2a
Opravy 2b / 2c 2 / 2c 2d / 2a
Nákup, prodej a montáž 2d / 2d 2d / 2d -
Subdodávky 2 / 2c 2 / 2c -
 1. Oodpovědný dozor lepení je povinen být kdykoli k dispozici.
 2. Úroveň 2 je dostatečná pouze v případech, kdy se nepřijímají žádná rozhodnutí ve fázích návrhu a plánování procesu. Pokud existují odchylky od výrobní dokumentace, je třeba se také poradit s dozorem úrovně 1.
 3. Pokud není odpovědný dozor lepení neustále k dispozici
 4. Nebo je nutné doložit doklad o specializovaných znalostech v oboru lepení

Pouze ti pracovníci, kteří jsou schopni plnit své povinnosti a odpovědnosti bez omezení, mohou být jmenováni do funkce dozoru lepení (viz například DVS 3311). Pro třídu bezpečnosti A1 může být vlastník společnosti, generální ředitel, provozní ředitel nebo výrobní ředitel jmenován jako odpovědný dozor lepení pouze pokud jde o práce s menším rozsahem lepení. Menší rozsah lepení znamená případy, kdy je do 12 měsíců vyrobeno nejvýše 50 lepených sestav. To musí být provedeno na stejném místě a za použití stejné techniky lepení. Pokud se alespoň dvě sestavy liší typem, rozsah výroby již nebude považován za menší.Organizační schéma společnosti musí specifikovat pracovní oblasti a odpovědnosti všech osob s manažerskou, výkonnou nebo dozorčí funkcí ovlivňující kvalitu lepení. Týká se to zejména:

 • povinností dozorů lepení;
 • specifikace činností a prací, které vyžadují přítomnost odpovědného dozoru lepení;
 • specifikace opatření při absenci dozoru lepení (např. jmenování zástupců, určení povoleného nebo zakázaného lepení, určení času, kdy se má lepení zastavit).
Externí dozor lepení

Externí pracovníci mohou být jmenováni jako odpovědní dozoři lepení nebo jejich rovnocenní oprávnění zástupci za následujících podmínek:

 • alespoň jeden odpovědný dozor lepení nebo zástupce musí být zaměstnán u výrobce;
 • dozor musí být organizačně začleněn. Pokud dozor není OSVČ, začlenění je podmíněno souhlasem jeho zaměstnavatele;
 • rozsah činnosti externího dozoru lepení musí být přesně definován a musí být vedena záznamy o provedené práci;
 • odpovědný dozor lepení může být jmenován externím dozorcem pouze pro jednoho dalšího výrobce. V případě prací v menším rozsahu lepení, může být odpovědným dozorem jmenován až pro další tři společnosti;
 • externí dozor lepení musí být dostupný do 24 hodin;

Požadavky na lepiče

Výrobce musí mít kvalifikovaný a školený personál pro lepení, schopný samostatně a správně provádět lepení v souladu s pracovními instrukcemi. Pro bezpečnostní třídu A1 a A2 musí mít všichni zaměstnanci zapojení do lepení, včetně těch, kteří ovládají roboty nebo dohlížejí na automatizované výrobní fáze kvalifikaci úrovně 3. Pro bezpečnostní třídu A3 schvaluje kvalifikaci lepičů odpovědný dozor lepení s minimální kvalifikací stupně 2.

Certifikace procesu lepení podle EN 17460

V roce 2022 vyšla norma EN 17460:2022 Railway applications – "Adhesive bonding of rail vehicles and their components", která v roce 2023 vyšla jako ČSN EN 17460:2023 "Železniční aplikace – Lepení na železničních vozidlech a jejich částech". Norma EN 17460 postupně nahrazuje řadu norem DIN 6701. Se zveřejněním EN 17460 bylo stanoveno 3 leté přechodné období koexistence DIN 6701 a EN 17460. Ve fázi koexistence jsou certifikáty podle DIN 6701 a EN 17460 považovány za rovnocenné.

Čekejte prosím...
cross